2490d5908ee572bb2bf4

We turn ideas into work of art

About us

Giới thiệu

Cong ty co phan Dau tu va Xay lap ky thuat ha tang - PIDI la Doanh Nghiep duoc co phan hoa tu Xi nghiep Dau tu va Xay lap ky thuat ha tang - PIDI.

Xi nghiep Dau tu va xay lap dien luc duoc thanh lap theo Quyet dinh so 17D/TCT-TCQĐ ngay 15 thang 02 nam 2001 cua Tong Giam doc Tong cong ty Phat trien Cong nghe va Du lich - DETETOUR. la don vi kinh te truc thuoc Cong ty Dau tu phat trien dien luc va ha tang - PIDI.

Xi nghiep Dau tu va xay lap dien luc sat nhap voi Trung tam Tu van thiet ke va Xay dung, truc thuoc Cong ty Dau tu va phat trien Dien luc va Ha tang - PIDI va doi ten thanh Xi nghiep dau tu va xay lap ky thuat Ha tang - PIDI theo Quyet dinh so 37/QĐ HĐQT - TCT ngay 13 thang 04 nam 2006 cua chu tich Hoi dong Quan tri Tong cong ty ung dung cong nghe moi va du lich.

Cong ty Co phan Dau tu va xay lap ky thuat Ha tang - PIDI duoc co phan hoa tu Xi nghiep Dau tu va xay lap ky thuat ha tang - PIDI.

-         Tru so chinh: So 6 C17 - Khu do thi moi My Dinh 1 - P.Cau Dien - Q.Nam Tu Liem - TP.Ha Noi

-         Chi nhanh tai TP. Ho Chi Minh: Lo 14A So 18A Phan Van Tri - P.7 - Q. Go Vap - TP. HCM

-         Chi nhanh tai Khanh Hoa: So 101 Nguyen Chi Thanh - P. Cam Nghia - TP. Cam Ranh - T. Khanh Hoa

-         Tel:    (84-4) 22213675.                          Fax:          (84-4) 22213777.


1+
Dự án đã hoàn thành
1+
Đơn vị đối tác